Natječaj za radno mjesto – Računovodstveni referent/referentica

RAČUNOVODSTVENI REFERENT/REFERENTICA

Radno mjesto

Mjesto rada: IVANSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja:

  • Na određeno; povećan opseg posla
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 1.2.2023.


Natječaj vrijedi do: 9.2.2023.


Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 3 godine


Ostale informacije: 1. Računovodstveni referent, na određeno vrijeme – 3 mjeseca, jedan (1) izvršitelj/ica
MJESTO RADA: Ivanska
UVJETI: SSS/VŠS/VSS, upravna, ekonomska, gimnazija ili slična škola društvenog smjera
Obavezno dobro poznavanje rada na računalu i računalnim programima te tri (3) godine
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (računovodstvo). Obvezno osnovno poznavanje
administrativnih poslova.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Za radna mjesta kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, presliku domovnice,
presliku svjedodžbe, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu
i/ili prijava/odjava osiguranja), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom
stažu, preslika osobne iskaznice te uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne stariji od 3
mjeseca).
S kandidatima prijavljenima na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti
će se intervju.


– Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate
samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu
na javni natječaj priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, kao i
sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje
se poziva.
– Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj:
121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p
df

– Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. st. 1.-
2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj
dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva
rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf


– Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona
o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13,152/14,
39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u
očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

– Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94,
108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je
vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave, a podnose se na adresu: Ivankom
j.d.o.o., Slavka Kolara 1, 43 231 Ivanska, poštom s naznakom na koje radno mjesto se
podnosi.
Nepravovremene prijave ili prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Ivankom j.d.o.o. pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, ne navodeći pritom razloge
poništenja.


Poslodavac

Poslodavac: IVANKOM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost


Kontakt: pisana zamolba: SLAVKA KOLARA 1,43231 IVANSKA