Miješani komunalni otpad obuhvaća i otpad za koji nismo sigurni gdje s njim, kao što su to vrećice od chipsa, cappuccina, kave i slično, za koje ne postoji drugo mjesto.

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo, plastika, metali i dr.)

Miješani komunalni otpad su i onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužve, vata, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene za djecu i odrasle i sl.

Ako se pravilno i kvalitetno izdvoje svi iskoristivi sastojci iz otpada u  ukupnoj masi miješani komunalni otpad zauzima 15% do 30%.

U ostali otpad spada otpad od pometanja i usisavanja, higijenski proizvodi (pelene, ulošci, vata) i sve ostalo što nije obuhvaćeno primarnom selekcijom.

Kućni (komunalni) otpad recikliramo tako da ga najprije odvojimo i razvrstamo prema vrsti. Mnoge otpadne sirovine i materijali se mogu ponovno iskoristiti ali samo ako su odvojeno sakupljeni. Oko dvije trećine kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti te tako smanjiti količine otpada na odlagalištu. Razvrstavanjem otpada možemo spriječiti emisije ugljičnog dioksida u atmosferu (globalno zagrijavanje). 

To znači, da, ako smo odlučili reciklirati npr. papir, onda sve novine, časopise, letke, brošure, omote, papirnate vrećice itd., moramo izdvojiti i sakupiti kako bi ih kasnije mogli odložiti na za to predviđena mjesta (kontejneri, zeleni otoci). 

Jednako tako postupamo i s drugim materijalima, proizvodima pogodnim za recikliranje kao što su to metal, plastika i staklo. Odvojeni otpad skupljamo odvojeno od miješanog komunalnog otpada i kasnije odlažemo u za to predviđena mjesta – kontejnere, kante, “zelene otoke” ili odnosimo u reciklažna dvorišta.

Miješani komunalni otpad odložite isključivo u kante zelene boje!